You are viewing Halotracker Legacy site (legacy.halotracker.com) - Here you can continue to use Halo 4 / Halo Reach / Halo 3 stats. For forums, groups, etc find us at Halotracker.com

Welcome to Halotracker!
.............................................................................................................................................. : FLORIDA THUG 305......
...................................................................................................................................................: MIAMI FL......................
.................................................................:++???????:..............................................................: ARTIST PRODUCER...
...............................................................~=+??IIIIIIII+.:=++++:..................................................: BTB ORIGINAL................
..............................................................~=+???I=~~===~=+???IIII??=..................................: BTB INVESTOR.................
.............................................................~=++?~~====+==++?IIIIIIIII??~..............................: XBOX 360 AMBASSADOR
............................................................:~=+:~~===+++~=+??IIII777III??=............................................................................
............................................................:~=:~~===++++=++??IIIII77IIII?+:..............................:.....................................
............................................................,:::~~===++++==+???IIIIIIIIII?+=................................................:.....................
.............................................................,:~~====++++==++???IIIIIIII??+=,............................................................
.............................................................,:~~====+++++==++???????????++=,==+++=~.........................
...................................................~++????+.~=+??I?===++++====+++??????+++=~.+++???+++=.................
.................................................=++??III=,~=+??IIIII==++++~~===+++++++===~::?????????++=...............
...............................................,=++??III=,~=+???III777+==+++=~~~=======~~:,.????????????++~.............
..............................................,~=+??IIII.:~=++??IIIIIII?=====+:::~~~~~:::,.??????????????++~............
..............................................:~=+???II~.:~=++???IIIIIII+=======,,,,,,,..,+??????????????++=~...........
............................,=+??????+,......,:~=++???I..:~==++????IIIII?~~=======~~,,:::+++?????????????++==...........
..........................:=+??IIIIIIII?===:~~===+++++?:.,:~==+++?????????~~~~~~~~~~~:::+++++????????????++==:..........
.........................~=+??IIII77III++++=~~==++++++++..,:~~==++++++++++=~~~~~~::::::+++++++++???????++++=~:..........
........................:=++??IIII777I++++++~===+++++++?...,::~~=====++===~::::::::,,+++++++++++++++++++++==~:=.........
.......................,~=++??IIIIII?+++++++====+++++++??...,,::~~~~~=~~~~:,,,,,,,,:++++======++++++++++===~~,+=........
.......................,~==+???IIII=+++++++??====+++++++++.....,,::::::::,.......=========================~~:++==.......
.......................,:~=+++????=+++++++???~====+++++++++~.......,,,........:~~==========~~~~========~~~::~?++=:......
........................:~~==++++==++++++++??+=====++++++++++~..........,,:::~~~~~~~~~~~~~~~:~~~~~~~~~~~:::~?++==~......
........................,:~~===~====++++++++++~~======++++++++=++??+?....,,,:::::~~~~~~~~~::::::::::::::,,??+++==~......
.........................,::~~~~~====++++++++++~~=============++++????,...,,,,:::::::::::::,,,,,,,,,,,,,++++++==~~......
...........................,::~~~=====+++++++++~~~~~========+++++++??+==:....,,,,,,,,,,,,,,,........,+++++++===~~:......
...................::~~~:..,,::~~~=======+++++++~~~~~~~===~=+++++++++++====........,,,.........,~======+======~~:,......
..............,~~~~=======,,,:::~~~~============:::~~~~~~~===+++++++++++~====+:..........,+++:~~~~==========~~~:,.......
............:~~~==========+=,,,::~~~~~~==========::::::::~=====+++++++++~~~============+++++++~::~~~~~~~~~~~~::,........
..........:~~~~=======+++++++.,,:::~~~~~~~~~~~~~~,,,::::~~~======++++++++~~~~~~====~~~====+++++=:::::::::::::,,.........
........,::~~~======+++++++++==:,,::::~~~~~~~~~~~~.,,,::~~~~=============~:::~~~~~~~~~===========,,,,::::,,,,...........
.......,::~~~======++++++++++++==++++=~::::::::::::..,,:::~~~~~===========:,::::::::~~~~==========~.....................
......,::~~~~======++++++++++++==++++++++++++++~:,,...,,::::~~~~~~~~~~~~~~~,,,,,,,,:~~~~~~~~~~~~~~~~,...................
......,::~~~~======++++++++++++===+++++++++++++++=++~==~,,:::::~~~~~~~~~~~::......,::::~~~~~~~~~~~::::,.III??...........
.....,,::~~~~=======++++++++++++====++++++++++++=++?~====++++=:::::::::::::,,.....,,,::::::::::::::,,,,=IIII?+~.........
.....,,::~~~~========+++++++++++======+++++++===+??+~~===++++++++++++=~:,,,,.,......,,,,,::::::,,,,,.~==IIII??+.........
.....,,:::~~~~==========++++++===~=============+++??=~====+++++++++++++++==+++==~........,,,,,,....+===+IIII??+=........
.....,,:::~~~~~===================~~~=========+++++++~~=====++++++++++++==++++++++????~.......,=======~IIII???+=........
.....,,,:::~~~~~~=================~~~~~~~~~~=++++++++~~~======++++++++==++++++++++???????I?+=========~~??????+=~........
......,,::::~~~~~~=================:~~~~~~~==+++++++++~~~~============+++?????+++++??????????+====~~~~=???+++==:........
......,,,:::::~~~~~~~~=========~~~~::::::~=====+++++++:~~~~~=========++++?????++++++??????????+=~~~~~:+++++==~~,........
.......,,,::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,,,,~~~========+++=::~~~~~~~~~~+++++++++++++++++?????????+++=~::::====~~~:,.........
.........,,,::::::~~~~~~~~~~~~~~~~:::.,::~~~~==========,:::~~~~~~~=+++++++++++++++++?????????+++=~:,,~~~~~::,...........
..........,,,,:::::::::~~~~~~~~::::::,,:::~~~~~~==,:++??????,:::=====++++++++++++++=++????+++++==~:.,,,,,,,.............
...........,,,,,,::::::::::::::::::,,.,,,::::~~~.=++??IIIIIII?+.~=====++++++++++++===++++++++===~~,.....................
.............,,,,,,,:::::::::::,,,,,....,,::::,,=++??IIII7IIII??:~=======+++++=======++++++====~~:......................
................,,,,,,,,,,,,,,,,,,.......,,,,,,~=+??IIII7777III?++===++++++========~~========~~~:,......................
.....................,,,,,,,,........,:,....,.:~=+???IIIIIIIIII??++++=++???++++=~~~~~~~~~~~~~~::,.......................
.....................................,::~==:.,:~=++???IIIIIIIII??+++++==????+++++=~::~~~~~~:::,,........................
......................................,,:~~=.,:~==++???IIIIII?????+++++==???+++++==~,::::::,,,..........................
........................................,::~..,:~==+++????????????++++++==+++++++==~~,,,,,..............................
..........................................,,..,::~===++++++++++?++++++++==+++++++===~...................................
................................................,:~~====+++++++++++++++===~+++++===~~...................................
.................................................,::~~~=+++++++++++++++===~+++====~~:~=,~...............................
..............................................,,::~~~=====+++++++++++====~~======~~~:+==~?+.............................
..............................................,,::~~~~=======++++++=====~~~====~~~~:+++==~??~...........................
.............................................,:~====++++===============~~~:~~~~~~::++++===~?+:..........................
............................................::=++==++++++????+======~~~~~::~~~~::+++++++==~??+..........................
...........................................=++??III?+++++?????++++~~~~~::,,::::=+++++++===~:?+:.........................
.........................................:=+??IIIIIII+++++????++++++=:::,.::,=+++++++++===~:+=~.........................
........................................:=++??IIII77II++++++++++++++==~,.,=++++++++++====~~:+=:.........................
.......................................,~=+???IIIII7III++++++++++++===~:================~~::=~,.........................
.......................................:~=++??IIIIIIIII?++++++++++====~:+++============~~~:,~:..........................
.......................................:~==++???IIIIIII?++++++++=====~~:=++???++===~~~~~::,,,...........................
.......................................,:~=+++??????????============~~::+==???++++++~~:::,..............................
........................................::~==++++?????++==========~~~::++==+??++++++==~,,...............................
........................................,::~~===+++++++=~~====~~~~~~::++++==++++++++===~................................
..........................................,::~~~=======~~~~~~~~~~~::=+++++===+++++++==~~................................
...........................................,,:::~~~~~~::::::::::::~++++++===~+++++====~~................................
..............................................,,,,,,,,,:::::::::=++++++++===~=+======~~:................................
......................................................,,,,,,,,+++++++++====~~~======~~~:................................
..........................................................~===============~~~~====~~~::,................................
..................................................,,:::~~~~~=============~~~:~~~~~~~::,,:...............................
...................................................,,::::~~~~~~~====~~~~~~::,~~~~::::,.=~...............................
..................................................,~=+=::::~~~~~~~~~~~~~:::,,::::::,,=+=~...............................
..................................................:~=++???III~::~~~::::::,,.::,,,,,.++=~,...............................
..................................................:~~=+++????III?+::::,,,..,,,...,+===~:................................
..................................................,:~~==+++???????++~,.........~===~~::.................................
...................................................,:~~===+++++++++==~.....,::~~~~:::,..................................
....................................................,::~~~========~~:,......,,,,,,......................................
......................................................,:::~~~~~~~~::,...................................................
.........................................................,,,::::,,......................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

29,702.9 9,608
K/D: 1.16
K+A/D: 2.09
Win %: 58.1
Spread: 4632
Kills: 33378
Assists: 26650
Deaths: 28746
Games: 4168
Highest CSR: 29
Rank: Inheritor
Kills: 108843
Assists: 44493
Deaths: 73877
K/d: 1.47
K+A/d: 2.08
Last Played: 8/1/2020
Last Updated: 8/3/2020
Games Played: 11309
Wins: 7705
Win Percentage: 68.13%
Kills/Game: 9.62
Assists/Game: 3.93
Deaths/Game: 6.53
Armory Completion: 100.00
Commendation Completion: 64.00
Daily Challenges: 880
Weekly Challenges: 19
109,078.43 5913
Rank: 39
Grade: Commander, Grade 4
Started Playing: 9/27/2007
Last Updated: 7/24/2020
Games Played: 11971
Ranked Games: 1597
Social Games: 10374
Custom Games: 3228
Total EXP: 5778
Exp Effectiveness: 48.27%
Days Played: 4704 days
Ranked K/d: 0.94
Social K/d: 1.03
Overall K/d: 1.01
Ranked Kills: 13705
Ranked Deaths: 14548
Ranked K/g: 8.5817
Ranked D/g: 9.1096
Social Kills: 76044
Social Deaths: 73915
Social K/g: 7.3302
Social D/g: 7.1250
16,302 149164

GamerTag: FLORIDA THUG305
User Name: FLORIDA THUG305
Join Date: 3/20/2011 6:47:53 PM
Page Views: 3060
Forum Posts: 47
Forum Credits: 22
Credit/Post Ratio: 0.47
Forum Rank: Onyx Private
Donator Xorth Thanks 3-Month 6-Month 1 Year! Sponsor 1 2 Year Member
Get these awards by completing our Weekly Challenges or our Campaign Challenges
Posting Spree
Get these by completing Group Requirements! Check out Groups